Điện thế định mức: 1000VDC

Dòng điện định mức: 20A

Dòng cắt: 50kA

Dùng để bảo vệ string solar và đường dây điện

Kích thước: 10x38mm

Mã cầu chì

Điện thế

Dòng điện

Cầu chì solar 1000VDC 1A  HP10M1

1000VDC

1A

Cầu chì solar 1000VDC 2A  HP10M2

1000VDC

2A

Cầu chì solar 1000VDC 3A  HP10M3

1000VDC

3A

Cầu chì solar 1000VDC 3.5A  HP10M3-1/2

1000VDC

3.5A

Cầu chì solar 1000VDC 4A  HP10M4

1000VDC

4A

Cầu chì solar 1000VDC 5A  HP10M5

1000VDC

5A

Cầu chì solar 1000VDC 6A  HP10M6

1000VDC

6A

Cầu chì solar 1000VDC 7A  HP10M7

1000VDC

7A

Cầu chì solar 1000VDC 8A  HP10M8

1000VDC

8A

Cầu chì solar 1000VDC 10A  HP10M10

1000VDC

10A

Cầu chì solar 1000VDC 12A  HP10M12

1000VDC

12A

Cầu chì solar 1000VDC 15A  HP10M15

1000VDC

15A

Cầu chì solar 1000VDC 20A  HP10M20

1000VDC

20A

Cầu chì solar 1000VDC 25A  HP10M25

1000VDC

25A

Cầu chì solar 1000VDC 30A  HP10M30

1000VDC

30A

Cầu chì solar 1000VDC 32A  HP10M32

1000VDC

32A