1/ Dự án: Cung cấp hàng hoá gối thầu số 1603c_18: “Cầu chì ống trung thế các loại”

 

 • Hợp đồng số: 3181/2016/HĐ-PCBP-CHAUVINHCUONG được kí kết vào ngày 30/12/2016
 • Cung cấp 47 ống chì trung thế phục vụ cho việc sửa chữa cái hệ thống tuyến đường – Tủ RMU
  trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc.

2/ Dự án: Cung cấp hàng hoá gối thầu số 1603B_02: “Cầu chì ống trung thế các loại”

 

 • Hợp đồng số: 3176/2016/HĐ-PCBP-CVC được kí kết vào ngày 30/12/2016
 • Cung cấp 125 ống chì trung thế từ 6,3A – 80A nhằm phục vụ cho việc sửa chữa các hệ thống
  tuyến đường – Tủ RMU trên địa bàn trực thuộc Tp. Hồ Chí Minh.
 • Cả 2 hợp đồng đều được thực một cách Nghiêm túc – An toàn – Hàng hoá chất lượng - Mang
  lại hiệu quả cao cho việc sửa chữa.
 • Các công trình của 2 hợp đồng được nghiệm thu thành công vào ngày 30/12/2017.

Sản phẩm đã sử dụng