Đế cầu chì DC & Phụ kiện

ĐẾ CẦU CHÌ MERSEN USGM1IHEL - CÓ ĐÈN

ĐẾ CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT USM1IHEL (CÓ ĐÈN)

ĐẾ CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT HP15FHM32A

ĐẾ CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT USM1HEL

ĐẾ CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT USGM1HEL

ĐẾ CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT CUS101HEL

Đế cầu chì Eaton CHPV15L85

ĐẾ CẦU CHÌ BUSSMANN CHPV1U

ĐẾ CẦU CHÌ MIRO 1000VDC PVH-30X